На 31.01.2020г. /петък/  в Заседателната зала на Общински съвет, се свиква 5-то заседание на Общинския съвет за настоящия мандат. Дневният ред ще се състои от разискването на 19 точки, сред които и приемането на бюджета – точка, отразяваща визията на общинския кмет и настоящето управление за развитието на община Рудозем през 2020-та година. Планът за работа на Общинския съвет за тази година включва заседания и мероприятия, които гражданите на общината могат да разгледат подробно в сайта на Община Рудозем.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Информация за Дейността на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Рудозем през 2019 г. 
2. Приемане на План за работа на Общински съвет – Рудозем/вх.№ 12/16.01.2020 г./
3. Одобряване на Устройствена план-схема за обект «Външно ел. Захранване на вилна сграда в ПИ 63207.502.172, гр. Рудозезм /Вх. № 168/16.12.2019г/     
4. Одобряване на оценка за право на пристрояване в имот с идентификатор 63207.501.51/Вх. № 07/15.01.2020 г/ 
5. Одобряване на оценка на имот с идентификатор 63207.503.132 по КК на гр. Рудозем, за който е отреден УПИ ХІ, кв.101 по ПУП на гр. Рудозем /Вх. № 08/15.01.2020 г/            
6. Одобряване на оценка за право на пристрояване в УПИ ІІ-547, кв.73 по ПУП на с. Чепинци/Вх. № 06/16.01.2020 г/
7. Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост /Вх. № 09/16.01.2020 г/
8. Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост /Вх. № 05/15.01.2020 г/
9. Продажба на УПИ V – стопански нужди, кВ. 40 по ПУП на с. Елховец – частна общинска собственост /Вх. 10/16.01.2020 г./ 
10. Промяна предназначението на поземлен имот извън регулация /в горски фондза изграждане на депо за инертни отпадъци\ отпадъци от строителство и разрушаване//Вх. № 13/21.01.2020 г/
11. Прекратяване на членство на Община Рудозем в Асоциацията на родопските общини/Вх. № 170/16.12.2019 г/ 
12. Определяне на делегат и заместник – делегат на община Рудозем в отчетно-изборното Общо събрание на Сдружение «Толерантност»/Вх. № 167/16.12.2019 г/ 
13. Финансиране на дейности, свързани с управлението на отпадъците на основание чл.24 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци /Вх. № 16/24.01.2020 г/ 
14. Предложение за закриване на отдел «Счетоводство образование» в Общинска администрация – Рудозем и съкращаване на съществуващи щатове /Вх. № 17/26.01.2020 г/ 
15. Предложение за одобряване на промени в общата численост и структурата на Общинска администрация – гр. Рудозем /Вх.№18/26.01.2020 г/ 
16. Прекратяване и обявяване в ликвидация на «ПРОГРЕС-СТРОЙ» ЕООД, гр. Рудозем /Вх. № 19/26.01.2020 г/
17. Приемане на Годишна програма за управление на общинската собственост /Вх. № 20/26.01.2020 г/ 
18. Приемане на бюджет 2020 г. на община Рудозем /Вх.№14/23.01.2020 г/
19. Отдаване на терен под наем – публична общинска собственост /вх№21/26.01.2020 г./