Вчера, на 13.02.2020г. /четвъртък/ в киносалона на Дома на културата в гр. Рудозем, кмета Румен Пехливанов представи пред над 300 будни граждани, визията, стратегическата цел и основните приоритети за развитие на общината в краткосрочен и дългосрочен аспект.

До сега работата на г-н Пехливанов и дейността на Общината се подчинява на план за развитие, довел до този етап, в който според кмета, е необходимо да се помисли по-стратегически за преустройване или донастройване на местната икономика, така че тя да стане по-ефективна, като се развият нови сектори, които до момента съществуват само на хартия (като туризма ни например). Основополагаща част за развитието, върху която се работи, е да бъде направен стратегически преглед върху това, което искаме (всички граждани) да бъде направено в общината, как искаме да изглежда след определен период от време. Това, което Румен Пехливанов фиксира е визията, като продължение на визията, която управата има през последните 8 години, за да се превърне Рудозем в просперираща община със стабилен бизнес и повишено благосъстояние на населението, с модерна техническа и социална инфраструктура, чиста околна среда, развит туризъм, утвърдена, като икономически център. Стратегическата цел за постигане на тази визия, създаваща нови възможности за подобряване на условията за развитие на местната икономика и стандарта на живот на хората, повишаване на заетостта, доходите, образователно равнище и другите елементи на жизненото равнище на населението, ще се реализира чрез четири самостоятелни приоритета. Първо – подобряване на бизнес средата за развитие на конкурентноспособността и устойчивостта на местната икономика, и създаване на условия за привличане на нови инвестиции. Второ – развитие и модернизация на местната инфраструктура. Трето – развитие на туризма чрез оползотворяване на местните ресурси. И четвърто – развитие на трансграничното и междурегионалното ни сътрудничество. Тези приоритети, са замислени да бъдат реализирани, чрез определение проекти, а самите проекти – да стъпят на базата на неизползвания потенциал. Всичко това е развито от Общината в документ от над 100 страници, като беше представена само малка извадка от този документ и онагледена със съответните изображения на идейните разработки за това как ще изглежда общината след време. 

Румен Пехливанов приканва всички съграждани да представят и своите идеи. Всеки, който желае може да пише в специално създадена по този повод книга, която ще бъде в Информационния център в града. Идеите може да се дават и в лично съобщение на страницата или на имейла на Община Рудозем. Така всички граждани имат свободата да се включат в изграждането на визията за бъдещето на общината ни. 

Представената стратегия ще се осъществява поетапно в следващите 20 години. През по-близките 4-5 години, се очаква да се реализират прокарването на минералната вода до болницата за рехабилитация, съществуващите хотели и местата за строителство на СПА-центрове, цялостната опорна мрежа за газификация на общината, модернизацията на инфраструктурата на площадите, парковете и централната градска част.