С какво ви грабна именно химията?
С вътрешната логика, която съществува между на пръв поглед несвързаните факти. Провокира мисленето. Всяка задача по химия е предизвикателство, загадка, свързана с решаването на логическа задача. В нея има нещо от хармонията и красотата на математиката. Нужно е мислене, а не наизустяване на факти.

Защо химията е сред науките, по-трудни за усвояване от учениците?
Изисква постоянство и последователност. Химичните знания и умения представляват сложна система, приличат на верига от многобройни звена. Липсата на само едно звено прекъсва веригата и тя не може да функционира нормално.
Учениците започват изучаването на химията във възраст, за която концентрацията и постоянството не са най-характерните черти, много от тях нямат изградени навици за самостоятелно и системно учене.
Вияние оказва и фактът, че е необходимо приложението и на знания, умения и компетентности по математика, физика и биология.
Броят на учебните часовете, за които трябва да се усвои значително по обем и сложност учебно съдържание, е проблем, който съществува от времето, в което аз бях ученичка и още не е намерил своето решение. Необходими са повече часове за упражнения и експерименти.
Освен това, липсата на достатъчно средства за оборудване на кабинетите ограничава възможността учениците да се докоснат по-пълноценно до най-привлекателната област от химията – химичният експеримент.

Тази наука има неизчерпаеми приложения. Защо е важно за учениците да вникнат в нея?
Защото, колкото и клиширано да звучи, химията е навсякъде около нас. Освен сложните теоретични знания, химията дава важни приложни познания. Дори и да не умеят да записват правилно химични формули и уравнения, учениците е важно да научат, кои са необходимите за организма елементи и как да си ги набавят с храната; кои от препаратите, използвани ежедневно имат негативно физиологично действие, как да се предпазят и да окажат първа помощ; кои от съвременните материали могат да се рециклират и как да опазим чиста и здравословна средата, в която живеем.

Другата причина е, голямото търсене на пазара на труда на специалисти, чиито професии са свързани с изучаването на химията, например медицина, фармация, стоматология, инженерните химични специалности. Тази води до ясна тенденция в училище – засилване на интереса към профилираните паралелки с профилиращ предмет химия.
Химията е науката на бъдещето. Днес не можем да си представим съвременните високотехнологични производства и новите смарт материали без постиженията на химичната наука.

Как успявате да преподавате тази материя по по-достъпен начин?
Като се открои същественото от допълнителните илюстративни факти. С разбираеми и онагледени обяснения. С използване на възможностите на информационните и комуникационните технологии, както в присъствения, така и в дистанционния учебен процес.
Обучението от растояние наложи търсенето на нови допълнителни начини за работа и изисква много повече усилия от учителя, за да се справи с новите предизвикателства – изготвяне на презентации, онагледяване с видеоклипове на химични експерименти и производствени процеси, използване на графичен таблет.

Как ще довършите изреченията: “Химията е …” и “Да си химик …”?
Химията е наистина науката на чудесата.
Да си химик е вълнуващо предизвикателство.