Днес Общинска администрация – Рудозем посрещна участниците в Деня на ученическото самоуправление. Денят на учениците от СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Рудозем започна с работна среща и въведение, в които взеха участие кмета на община Рудозем г- Румен Пехливанов, зам. кмета инж. Недко Кулевски, ръководството и служителите от различни отдели от ОБА- Рудозем.
Инициативата има за цел учениците да се запознаят отблизо с работния процес и функциите на Общинска Администрация – Рудозем.
Всички участници бяха разпределени на различни работни позиции:
-> Кмет на Община Рудозем – Иво Кавалски
-> Зам. кмет на Община Рудозем – Енес Кушев
-> Секретар на Община Рудозем – Ралица Дурева
-> Директор Дирекция “Правно- нормативно обслужване , обществени поръчки, образование , култура , здравеопазване и социални дейности” – Амира Брахомова
-> Главен счетоводител на Община Рудозем – Инана Ефтимова
-> Директор Дирекция “Строителство и благоустройство на територията” – Антония Говедарова
-> Служител Дирекция “Строителство и благоустройство на територията” – Мирела Малинова
-> Служители в отдел Местни данъци и такси – Виктория Асенова и Мая Сариева
-> Еколог – Светлозара Симовска
-> Гл. експерт „Образование “ – Севина Емилова
-> Гл. Експерт “Програми и проекти” – Семира Топчиева
-> Гл. Експерт “Програми и проекти” – Зейнеп Хслилова
-> Експерт “Социални дейности” – Самира Ахмедчикова
-> Секретар на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, гл. експерт “Култура”, Технически секретар на общински съвет – Ая Хамидинска